Videofirma

Benvolguts clients,

El 9 de novembre del 2023 té lloc l'entrada en vigor de la Llei 11/2023 que regula, entre altres matèries, els atorgaments notarials per videoconferència. A efectes informatius, els documents que permeten l'atorgament per videoconferència són els següents:

a) Les pòlisses mercantils.
b) La constitució de societats, nomenaments i apoderaments mercantils de tota classe previstos a la legislació mercantil, així com l'atorgament de qualsevol altre acte societari.
c) Els poders de representació processal, per a l'actuació davant de les administracions públiques, així com els electorals, i els poders per a actes concrets (poders especials).
d) La revocació de poders, excepte els generals preventius.
e) Les cartes de pagament i les cancel·lacions de garanties.
f) Les actes de junta general i les de referència en sentit estricte.
g) Els testimonis de legitimació de signatures.
h) Els testaments en situació d'epidèmia declarada mentre duri l'obligació de confinament.
i) Les declaracions d'obra nova sense extinció de condomini, ni adjudicació de propietat, i la divisió de la propietat horitzontal.
j) La conciliació, llevat que el notari consideri convenient la presència física per a la bona fi de l'expedient.
k) Aquells actes i negocis jurídics per als quals, d'acord amb la seva naturalesa, s'estableixi per reglament.

Tots aquells que estiguin interessats hauran de donar-se d'alta al portal habilitat a aquest efecte a la següent adreça: https://www.portalnotarial.es/portal/web/guest/portal-notarial-del-ciudadano.

Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels canals habituals.